LOADING...

Algemene Voorwaarden

  • Home  »  Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden

 

Toepasselijkheid en definities
1. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van elke overeenkomst gesloten met Van Gulik
Onroerend Goed BV, hierna te noemen ‘Snelopslag’, mondeling of schriftelijk, hoe dan ook genaamd, terwijl
deze algemene huurvoorwoorden eveneens van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen tussen Snelopslag en
de klant aangegaan dan wel tot stand gekomen. De overeenkomst betreft GEEN huurovereenkomst in de zin van
artikel 7:230a B.W. Elke ruimte heeft betrekking op een opslagruimte en/of garagebox die zal worden aangeduid
als “het gehuurde.”

Verzekering
2. Huurder is gehouden zelf zorg te dragen voor verzekering van de in het gehuurde opgeslagen goederen en/of
de gestalde vervoersmiddelen. Bij inboedelopslag is vaak de eigen inboedelverzekering voldoende. Huurder dient
dit wel zelf door te geven aan de verzekeraar. Verhuurder kan door huurder – of vertegenwoordiger(s) van de huurder
– nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade welke is ontstaan aan de inboedel.

Borg
3. De huurder is gehouden bij aanvang van de huur, voorafgaand aan de ingangsdatum borg te betalen. Bij de
verhuur van opslagruimte is de borg gelijk aan de huurprijs van één huurperiode met een minimum van € 100,00.
Na beëindiging van de huurovereenkomst is verhuurder gehouden huurder dit bedrag terug te betalen. Daarnaast
kan het zijn dat verhuurder een tegenvordering heeft op huurder zoals (openstaande huursom, administratie en/of
schoonmaakkosten). In dat geval is verhuurder gerechtigd tot verrekening over te gaan.

Opzegging
4. Huurder en verhuurder zijn gerechtigd om zonder opgaaf van redenen, de huur van het gehuurde op te
zeggen. De opzegtermijn van deze overeenkomst bedraagt voor zowel de verhuurder als de huurder één
volledige kalendermaand. Opzegging dient te geschieden per email op het in deze overeenkomst aangegeven
emailadres van verhuurder of huurder. Als ingangsdatum van de opzegging geldt de 1e dag van opvolgende
kalendermaand. Huurder krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de opzeggingen van de verhuurder,
mocht deze bevestiging uitblijven dan dient huurder contact op te nemen met verhuurder. Als na einddatum
contract door huurder geen sleutels/tags/pasjes zijn ingeleverd van het gehuurde dan vervalt de opzegging en
wordt het contract met minimaal 1 volledige kalendermaand verlengd.

Betaling
5. Betaling van de huurprijs is verschuldigd bij vooruitbetaling voor aanvang van de huurperiode, met een
machtiging voor automatische incasso of door huurder automatisch over te maken op elke 1e van de te huren
maand, op het nummer van de Rabobank NL 53 RABO 0184560128 ten name van: van Gulik Onroerend Goed
BV met uw naam, huurperiode en unitnummer of o.v.v. het factuurnummer.

6. Automatische incasso Is alleen mogelijk wanneer er voldoende saldo op de rekening staat. Indien het saldo op
de rekening ontoereikend is wanneer verhuurder probeert te incasseren, wordt de huurder hiervan op de hoogte
gesteld, met het verzoek het huurbedrag binnen 7 dagen zelf over te maken. Mocht de betaling ook na de
gestelde termijn uitblijven dan zal verhuurder nogmaals het huurbedrag proberen te incasseren verhoogt met €
7,50 storneringskosten.

7. Indien huurder de huur zelf overmaakt en niet bij aanvang van de huurperiode betaald heeft, krijgt huurder een
herinnering. Blijft na deze herinnering de betaling uit, dan ontvangt de huurder een aanmaning. Voor deze extra
administratieve handelingen brengt verhuurder € 10,00 extra aan huurder in rekening. Naast de extra
administratieve kosten kan er ook een boete worden opgeëist zie 10. boetebeding.

8. Bij het nalaten van een betaling zal de verhuurder de huurder de toegang tot de ruimte ontzeggen totdat het
door huurder verschuldigde bedrag is voldaan. Indien het verschuldigde bedrag ook na een aanmaning niet is
voldaan, dan is verhuurder gerechtigd de inhoud elders op te slaan of te stallen.

9. De vordering wordt na het uitblijven van de betaling door verhuurder uit handen gegeven aan de deurwaarder.
De kosten hiervan worden verhaald op de huurder

10. Bij het uitblijven van de tijdige betaling van de huurpenningen kan een boete opgeëist worden. De huurder is
gehouden de overeengekomen huurprijs stipt en zonder korting of verrekening te voldoen. Over huurpenningen
die niet of niet tijdig zijn betaald, is de huurder Snelopslag zonder ingebrekestelling een boete verschuldigd van
15% van het achterstallige bedrag met een minimum van € 12,50 per maand – een gedeelte van de maand te
zien als één maand – vermeerderd met de wettelijke rente over zowel de hoofdsom als de boete vanaf de datum
dat de bedragen betaald hadden moeten zijn tot aan de dag dat deze volledig betaald zijn.”

11. Als de huurder nalatig is of blijft in de nakoming van enige verplichting die op hem rust ingevolge de wet,
overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, heeft Snelopslag het recht de overeenkomst op te zeggen
en/of te ontbinding van de overeenkomst te vorderen en volledige schadevergoeding te verlangen.

12. Als Snelopslag genoodzaakt is ontbinding te vorderen zoals bedoeld in het voorgaande lid of om nakoming
van deze overeenkomst af te dwingen, waaronder begrepen de incasso van (achterstallige) huurtermijnen, lasten,
boetes of andere bedragen die de huurder uit hoofde van de huurovereenkomst aan Snelopslag verschuldigd is,
zijn alle kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten bedragen
15% van het op enig moment maximaal achterstallige bedrag aan hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente,
met een minimum van € 1.500,00 exclusief BTW, onverminderd het recht van het Snelopslag om de volledige
kosten van rechtsbijstand aan de huurder in rekening te brengen.

Inspectie
13. Huurder is gehouden te allen tijde vrije toegang te verschaffen tot het gehuurde, teneinde het gehuurde te
kunnen inspecteren, hieraan reparatie te verrichten, dan wel door derden te laten verrichten, dan wel aan derden
te tonen ter verhuur of verkoop, zomede in andere gevallen, waaraan verhuurder een reëel belang heeft het
gehuurde te betreden, dan wel door anderen te laten. In gevallen waarin een verhuurder een reëel belang heeft
het gehuurde buiten de aanwezigheid van huurder te betreden, zomede in gevallen waarin het verlenen van
toestemming hiervoor door huurder redelijke wijze niet kan worden gevraagd of verkregen, is verhuurder
gerechtigd het gehuurde op eigen initiatief te betreden, dan wel te laten betreden, bijvoorbeeld in geval van
dringende noodzakelijke reparaties, het voldoen van veiligheidsvoorschriften, wanbetaling, etc. Het is verhuurder
altijd toegestaan om het gehuurde te betreden en te bezichtigen ter controle op aanwezigheid van Cannabis of
“wietplanten” of een inrichting voor chemische productie van XTC en dergelijke. Indien deze onverwijld worden
aangetroffen is de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege, ontbonden.
Er zal altijd aangifte worden gedaan bij de Politie.

Gebruik
14.1 Het gehuurde kan gebruikt worden als opslagruimte voor goederen en/of voorraad, en stalling voor een
vervoersmiddel en/of aanhanger. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde anders dan als opslagruimte en/of
stalling te gebruiken, zodat bijvoorbeeld het verkopen, het verlenen van diensten en enige andere commerciële
activiteit in het gehuurde is uitgesloten. Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde gevaarlijke goederen, aan
bederf onderhevige, aangesloten elektrische apparatuur of brandbare goederen aanwezig te hebben, levende
have of personen te laten verblijven, dan wel op andere wijze zodanig gebruik van het gehuurde te maken, dat
hiervoor een bovennormaal risico voor verhuurder, huurder zelf of derden kan ontstaan.
Verhuurder is gerechtigd eventuele schade door huurder toegebracht op huurder te verhalen. Het is huurder niet
toegestaan het gehuurde of een deel hiervan aan derden onder te verhuren, of op welke wijze dan ook door
derden te laten gebruiken, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Het is
huurder niet toegestaan aan het gehuurde enige wijziging aan te brengen, tenzij verhuurder hierin voorafgaand
uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd. Evenmin is de huurder toegestaan aan binnen- en buitenkant van het
gehuurde borden, stickers, lichtbakken, dan wel andere objecten aan te brengen zonder de uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.

14.2 Het gebruik van de goederenlift is voor eigen risico van huurder. Verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld
worden welke eventueel is ontstaan door het gebruik van de goederenlift. Huurder verklaart hiermede dat hij
uitvoerig van verhuurder uitleg heeft gehad over het gebruik van de goederenlift. Personenvervoer in de
goederenlift is ten strengste verboden.

Domicilie
15. Het is huurder niet toegestaan feitelijk of formeel aan het adres van het gehuurde een hoofdvestiging of
nevenvestiging van een onderneming te vestigen, dan wel hierin op welke wijze dan ook domicilie te kiezen.
Einde huurovereenkomst

16. Huurder verklaart het gehuurde in goede staat opgeleverd te hebben gekregen. Bij het einde van de
huurovereenkomst is de huurder verplicht het gehuurde aan het Snelopslag op te leveren in de oorspronkelijke
staat – hetzij de staat zoals vastgelegd in de bij aanvang opgemaakte omschrijving, hetzij, bij gebreke van een
dergelijke omschrijving, in goede staat – geheel ontruimd, schoon en vrij van gebruiksrechten. Huurder is
gehouden het gehuurde tijdig te ontruimen en bezemschoon op te leveren in geval van het eindigen van de huur.
Indien huurder na het eindigen van de huur goederen in of aan het gehuurde achterlaat, vervalt het eigendom van
deze goederen aan verhuurder, tenzij binnen een maand na het beëindigen van de huurovereenkomst huurder
schriftelijk verzoekt deze goederen alsnog te verwijderen of op te halen. Eventuele extra kosten die voortvloeien
uit het verwijderen van goederen of afval worden verhaald op de huurder met een minimum van € 25,00.

17. Indien de huurder niet uiterlijk binnen een maand na de in voorgaand artikel genoemde mededeling van
verhuurder de goederen heeft afgehaald, dan wel heeft laten afhalen is verhuurder gerechtigd de goederen te
vernietigen of te laten vernietigen, af te voeren of te laten afvoeren, te verkopen of te laten verkopen. Eventueel
hiermee gepaard gaande kosten, zoals opslagkosten, bewaarloon etc. is huurder gehouden aan verhuurder te
vergoeden. Indien huurder niet tijdig of volledig ontruimt, is huurder voor het (de) desbetreffende tijdvak(ken)
minimaal de volledige maandhuur verschuldigd.

Adres
18. Huurder is gehouden om (email) adreswijzigingen, telefoonnummers en/of andere inhoudende afwijking van
het in de huurovereenkomst genoemde adres van huurder, schriftelijk of via mail aan verhuurder door te geven.
Zolang niet op deze wijze een adreswijziging is doorgegeven, geldt het in de huurovereenkomst genoemde adres
tussen partijen als het juiste adres van huurder.

Wanprestatie
19. Verhuurder is gerechtigd huurder de toegang tot het gehuurde te ontzeggen indien huurder één of meerdere
verplichtingen volgens de huurvoorwaarden, dan wel niet of niet volledig nakomt. Verhuurder is in dat geval
gerechtigd het gehuurde te voorzien van nieuwe sloten etc. De hiervan het gevolg zijnde kosten is huurder
gehouden aan verhuurder te vergoeden.

Sleutels
20. Verhuurder is eigenaar van de sleutels, tags of toegangspas. Bij verlies of diefstal van een sleutel/tag/pasje
brengt huurder verhuurder hiervan direct op de hoogte. De kosten voor het maken van een nieuwe gecertificeerde
sleutel/tags/toegangspas bedragen minimaal € 20,00. Deze kosten worden in rekening gebracht bij huurder.

Aansprakelijkheid
21. Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, dan wel het door welke oorzaak dan ook al dan niet
geheel verloren gaan of beschadigen van de zich in of in de nabijheid van het gehuurde bevindende goederen.

22. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van de gedragingen van hulppersonen, dieren
en hulpgoederen, toegebracht aan goederen, personen of dieren die zich in of in de nabijheid van het gehuurde
bevinden, hieronder begrepen schade door grove schuld en opzet, voor zover het niet medewerkers van
verhuurder betreft. De exconisaties van de twee voorafgaande artikelen gelden voor al hetgeen dat en al wie zich
in of rond het gehuurde, in het gebouw waarin het gehuurde zich bevindt, dan wel op het omliggende terrein van
verhuurder bevindt. De aansprakelijkheid van verhuurder is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat haar
aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend schadegeval uitkeert.

Aanwijzingen
23. Huurder is gehouden alle aanwijzingen en regels van verhuurder in acht te nemen

Toepasselijk recht
24. Geschillen over de overeenkomst worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, in eerste aanleg
te beslechten door de kantonrechter in het resort waarbinnen zich het gehuurde bevindt.

Aanvullende afspraken:
25. De laad- en losplaats en gangpaden zijn gemeenschappelijke ruimten en zijn uitsluitend voor gemeenschappelijk
gebruik. Hierop mogen geen goederen, vervoersmiddelen of aanhangwagens geplaatst of geparkeerd worden.

26. Oppervlakte van elke unit is Bruto Vloer Oppervlakte. Dat wil zeggen oppervlakte unit + gedeelte
verkeersruimten.

27. Het is huurder bekend dat er een camerasysteem in het gebouw aanwezig is en alles geregistreerd wordt.

Onderstaande werken en handelingen zijn verboden in het hele pand
– Lassen
– Roken
– Open vuur
– Personenvervoer in de goederenlift
– Slijpen
– Brandbare vloeistoffen
– Huisdieren meenemen