LOADING...

Privacybeleid

  • Home  »  Privacybeleid

Privacybeleid

Van Gulik Onroerend Goed BV,
h.o.d.n. Snelopslag
Industriestraat 32, 5391 BR Nuland
 

Privacyverklaring

Persoonsgegevens en cookies
Op deze pagina vindt u informatie over hoe SNELOPSLAG omgaat met persoonsgegevens en
cookies. SNELOPSLAG is een onderdeel van het bedrijf Van Gulik Onroerend Goed BV, gevestigd
aan Industriestraat 32, 5391 BR Nuland. Bij het raadplegen van deze websites en/of het invullen van
contactformulieren verkrijgt SNELOPSLAG enige persoonsgegevens.

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens wordt verstaan de informatie die herleidbaar is tot een persoon,
bijvoorbeeld een naam, een woonadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is
geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening helpt de
privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden
verzameld.
Op grond van deze verordening moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard.
SNELOPSLAG gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft
achtergelaten. De gegevens, die in een contactformulier worden gevraagd, zijn noodzakelijk om uw
reactie adequaat, tijdig en compleet te kunnen behandelen.

SNELOPSLAG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor dat doel nodig is. Daarnaast
worden gegevens gebruikt voor kennisopbouw, het verbeteren van de werking van websites,
het bijhouden van statistieken en het functioneren van de Servicedesk. Indien er een motief is om het
handelen van de overheid inzichtelijk te houden, bijvoorbeeld bij het aanvragen en verstrekken van
accounts, worden gegevens permanent bewaard.

De verordening en de bijbehorende Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
geven enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt
voor opsporing, als iemand via de websites strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.
Delen van persoonsgegevens met derden

SNELOPSLAG deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of uw organisatie, om te voldoen aan hetgeen
u verzoekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met externe partijen die uw gegevens
verwerken teneinde onze dienstverlening te kunnen realiseren, hebben wij
verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. SNELOPSLAG en haar opdrachtgevers blijven verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SNELOPSLAG en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens, die wij van u hebben in een computerbestand, naar u of een andere, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@snelopslag.nl. We reageren
direct op uw verzoek en geven u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, antwoord.
SNELOPSLAG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SNELOPSLAG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met ons via info@snelopslag.nl

Persoonsgegevens in gegevensverzamelingen
Via Overheid.nl worden diverse gegevensverzamelingen ontsloten. Ook daarin kunnen
persoonsgegevens voorkomen. Hiervoor verwijzen wij u naar het AVG-register van de Rijksoverheid.
Daar kunt u vinden om welke persoonsgegevens het gaat en hoe daarmee wordt omgegaan.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan een website door uw browser
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Daarmee is uw apparaat te herkennen
tijdens ieder bezoek aan de website.
Snelopslag gebruikt alleen functionele en analytische cookies om de website Snelopslag goed te laten
werken, het gebruiksgemak te verbeteren en het websitebezoek te meten en te analyseren
(webstatistieken). Voor de plaatsing van deze cookies is geen voorafgaande toestemming van u
nodig, omdat ze geen effect hebben op uw privacy.

Geen persoonsgegevens
De cookies, die Snelopslag gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens en raken uw privacy niet.
Deze cookies zijn niet te gebruiken om u te identificeren. Snelopslag en bijbehorende websites maken
geen gebruik van trackingcookies en er worden geen profielen van bezoekers opgebouwd. Ook maakt
Snelopslag geen gebruik van cookies die geplaatst worden door andere websites, zogenaamde thirdparty
cookies, noch plaatst Snelopslag die zelf.

Hebt u bezwaar tegen cookies?
Mocht u er desondanks geen prijs op stellen dat Snelopslag cookies plaatst, dan kunt u dit instellen
via de privacy-opties van uw browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding of help-functie. Het niet
accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor het functioneren van Snelopslag

Wilt u meer informatie?
Meer informatie over cookies vindt u op de website Veilig internetten.nl en op de website van het
Nationaal Cyber Security Centrum.
Mocht u meer willen weten over de twee wetten, die op cookies van toepassing zijn, dan verwijzen we
u naar:
• de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
• de Telecommunicatiewet

DOWNLOAD EEN PDF